பெப்பி பாடலின் வரிகளை எச் கே ரவூபா எழுதி, சிவாங்கி பாடியிருக்கிறார், ராப் எழுதி சூப்பர் சிங்கர் ஸ்டார் கேஜே ஐயனார் பாடியுள்ளார்.